Your browser does not support JavaScript!
國立陽明大學醫學院
歡迎來到國立陽明大學醫學院
醫學院歷屆優良教師暨傑出教師

 

 教學優良暨傑出教師

學年度

推薦單位

姓名

職級

獎項

94

解剖科

古宏海

副教授

教學優良

 

社醫科

周穎政

教授

教學優良

 

社醫科

鄧宗業

副教授

教學優良

 

生理所

黃娟娟

教授

教學優良

 

藥理所

兵岳忻

助理教授

教學優良

 

藥理所

李新城

助理教授

教學優良

 

解剖所

王懷詩

教授

教學優良

95

公衛所

周碧瑟

教授

教學傑出

 

生理學科所

阮琪昌

副教授

教學優良

 

解剖學科

傅毓秀

教授

教學優良

 

環境職業醫學科所

楊振昌

副教授

教學優良

 

衛福所

李玉春

副教授

教學優良

96

醫學系

楊令瑀

副教授

教學傑出

 

生理所

高毓儒

教授

教學優良

 

藥理所

嚴錦城

助理教授

教學優良

 

傳醫所

蔡東湖

教授

教學優良

 

公衛所

黃心苑

副教授

教學優良

97

醫學系

黃志賢

副教授

教學傑出

 

醫學系

陳維熊

教授

教學優良

 

解剖所

鄭瓊娟

副教授

教學優良

 

公衛所

林逸芬

副教授

教學優良

 

衛福所

吳肖琪

教授

教學優良

98

醫學系

凌憬峯

副教授

教學傑出

 

醫學系

陳天華

副教授

教學優良

 

臨醫所

李光申

教授

教學優良

 

傳醫所

邱仁輝

教授

教學優良

 

公衛所

雷文玫

副教授

教學優良

99

醫學系

王署君

教授

教學傑出

 

醫學系

楊秀儀

副教授

教學優良

 

生理所

阮琪昌

教授

教學優良

 

急重所

顏鴻章

副教授

教學優良

 

環衛所

陳美蓮

教授

教學優良

100

醫學系

王培寧

教授

教學優良

 

醫學系

任一安

講師

教學優良

 

生理所

李宗玄

教授

教學優良

 

解剖所

傅毓秀

教授

教學優良

 

公衛所

陳娟瑜

副教授

教學優良

101

醫學系

邱美妙

講師

教學優良

 

傳醫所

許中華

副教授

教學優良

 

解剖所

陳天華

教授

教學優良

 

公衛所

雷文玫

副教授

教學優良

 

環衛所

劉宗榮

教授

教學優良

102

醫學系

楊令瑀

副教授

教學傑出

 

臨醫所

楊慕華

教授

教學優良

 

傳醫所

蔡東湖

教授

教學優良

 

醫管所

唐高駿

教授

教學優良

 

公衛所

郭炤裕

助理教授

教學優良

103

醫學系

黃志賢

教授

教學傑出

 

醫學系

蒲正筠

副教授

教學傑出

 

醫學系

楊秀儀

副教授

教學優良

 

醫學系

陳威明

教授

教學優良

 

醫學系

嚴錦城

副教授

教學優良

 

生理所

吳鈺琳

副教授

教學優良

 

腦科所

蔡金吾

助理教授

教學優良

 

公衛所

周穎政

教授

教學優良

 

醫管所

藍祚運

副教授

教學優良

104

醫學系

雷文玫

副教授

教學優良

 

醫學系

王鵬惠

教授

教學優良

 

醫學系

凌憬峰

教授

教學優良

 

急重所

鄭玫枝

教授

教學優良

 

傳醫所

邱仁輝

教授

教學優良

 

腦科所

謝仁俊

教授

教學優良

 

解剖所

張明超

教授

教學優良

 

公衛所

陳娟瑜

教授

教學優良

 

環衛所

楊振昌

教授

教學優良

105

醫學系

王培寧

教授

教學優良

 

 醫學系

林志慶

教授

教學優良

 

醫學系

陳振寰

教授

教學優良

 

 醫學系

嚴錦城

副教授

教學傑出

 

 醫學系

楊盈盈

教授

教學優良

 

腦科所

楊靜修

教授

教學優良

 

生理所

林惠菁

副教授

教學優良

 

 公衛所

陳信任

助理教授

教學優良

 

醫管所

鄧宗業

教授

教學優良

106

醫學系

阮琪昌

教授

教學優良

 

醫學系

傅毓秀

教授

教學優良

 

醫學系

楊令瑀

副教授

教學優良

 

 醫學系

嵇達德

副教授

教學傑出

 

急重所

許瀚水

教授

教學優良

 

 腦科所

蔡金吾

助理教授

教學優良

 

生理所

張原翊

助理教授

教學優良

 

 解剖所

鄭瓊娟

教授

教學優良

 

 公衛所

莊宜芳

教授

教學優良

 

 

 

 


 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼